පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

සිංහල, දමිළ, මුස්ලිමි භේදයකින් තොරව සංවර්ධනය කරා යන රටෙහි කොටස් කරුවන් වශයෙන් ප්‍රදේශයේ ඇති සංස්කෘතිකාංගයන්හි සුරක්ෂිත භාවය ආරක්ෂා කරමින් සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ දැක්මට දායක වීම.

මෙහෙවර

සීමිත සමිපත් වලින් හැකි උපරිම ප්‍රයෝජන ලැබෙන සේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවට දරු පරපුරට හා සංස්කෘතීන්ට ගැලපෙන සේ සේවය කිරීම.

අරමුණු

  • ප්‍රදේශය තුළ ජීවත් වන විවීධ ජාතීන්ට ආගමි වලට අයත් සියළුම දෙනාට සමානාත්මකව සැලකීම හා සමානව සේවය කිරිම.
  • ගිලිහී ගිය සංස්කෘතිකාංග නැවත ඉස්මතු කරගෙන ඒවා රැක ගැනීම.
  • සංවර්ධනය වන රටක් වශයෙන් රජය ගෙනයන අරමුණු වලට සාපේක්ෂව මධ්‍යස්ථානයේ ඇති සමිපත් වලින් ප්‍රදේශයට උපරිම සේවය සැලසීම.
  • සාරධර්ම සුරකින දරු පරපුරක් වැඩිහිටි පරපුරක් සමාජයට දායාද කිරීම.

ඉතිහාසය

2008/05/18 වන දින එවකට සංස්කෘතික හා ජාතික උරුමයන් පිළිබද ගරු අමාත්‍ය , මහින්දයාපා අබේවර්ධන මැතිතුමා විසින් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරන ලදී.

 

නැවුම් පුවත්