පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

දෙයියන්දර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ දැන් පිවි‍සෙන්නේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මුලටියන ප්‍රාදේශිය ‍ලේකමි ‍කොටිඨාශ‍යේ පිහිටුවා තිබෙන ‍දෙයියන්දර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්