පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

மேலதிக விபரங்கள்

அகுரச்சை கலாசார நிலையம்.
மாரம்பை வடக்கு (ந:H திருப்புக் கிராமம்).
அகுரச்சை
தொலைபேசி இல. : +94 77 5085533

பெயH பதவி   
தொலைபேசி
கே. ஏஸ். பிhpயானி கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தH
+94 77 508583
டுப். என். நிரஞ்சலா பிhpயானி கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தH
+94 71 8022125
நிரோஷா சஞ்சீவனீ நிலையத்தின் காவற்காரH +94 72 6076542
கே. ஆமில சந்தருவன் நிலையத்தின் காவற்காரH +94 72 2565445
ஏம். பீ. பொன்சேகா நிலையத்தின் காவற்காரH

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්