පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

எம்மைப் பற்றிய விபரங்கள

தூரநோக்கு
அகுரச்ச பிரதேச செயலகப் பிhpவினுள் அபிவிருத்தியின் உயிH துடிப்பாகக் கறுதப்படும் கலாசார அடயாளத்தை பாதுகாக்கப்பட்டுஇ மேம்படுத்தப்பட்டு மேல் முன்னேற்றம் செய்வதற்கு செயற்படுதல் மற்றும் நல்ல பண்புகளுடன்கூடிய சமூகமொன்றை கட்டியெழுப்பல் பொருட்டு நடவடிக்கைகள் எடுப்பதாகும்.

தொழிற்பாடு
தேசிய மரபுhpமையினை அழியாது பேணல்இ பாதுகாத்தல்இ மேம்படுத்தல் மற்றும் பிரசுhpத்தல் மூலம் அடைகின்ற கலாசார அடயாளத்தை பிரதேசத்தினுள் இலக்குகளை அடையக்கூடிய உந்துசக்தியாக வழிநடாத்தல்.

குறிக்கோள்கள்
•    பிரதேச செயலகப் பிhpவினுள் அபிவிருத்திசாH கொள்கைகளை வெற்றிக்கரமாக்கிட காரணமாகும் விதமான் கலாசார சூழலை     ஏற்படுத்துதல்.
•    பிரதேச செயலகப் பிhpவினுள் காணப்படும் உப கலாசாரங்களின் அடயாளத்தை பாதுகாத்தல்இ இவ் உப கலாசாரங்களை முன்கொண்டுப் போவதற்கு செயற்படுதல்.
•    கலாசார மரபுhpமைகளை பேணல்இ பராமாpத்தல் மற்றும் பயன்கொள்வதன் மூலம் மக்களது வாழ்வின் கலாசார ரீதியிலான வடிவமைப்பை ஏற்படுத்திக்கொள்ளல் பொருட்டு தகுந்த நிகழ்ச்சிகளை நடாத்துதல்.
•    கலாசார அழிவூக்கு காரணமாகின்ற உள் மற்றும் வெளி ஏத்துக்களை இனங்காணல் மற்றும் அதனை நீக்குவதற்கு தேவையான சுய பலத்தை மக்களிடம் ஏற்படுத்துதல்.
•    நல் பண்புகள் நிரம்பிய சமூகமொன்றை கட்டியெழுப்பல் தொடHபான நிகழ்ச்சிகள் நடாத்துதல்.

வரலாறு
2009 பெப்ரவாp 22 ஆம் திகதிஜனாதிபதி பாராட்டுப் பெற்ற மற்றும் கலாபூஷண விருதுப் பெற்ற நிபுண எழுத்தாளH செல்வி ரூபா கொடிதுவக்கு அவHகளால் இந் நிலையம் திறந்து வைக்கப்பட்டது.


 

නැවුම් පුවත්