පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුල සංවර්ධනයේ ජීවය වූ සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය සුරක්ෂිත කරමින්, ප්‍රවර්ධනය කරමින් වැඩි දියුණු කිරීමට කටයුතු කිරීම හා සාරධර්ම පිරි සමාජයක් ගොඩ නැගීමට පියවර ගැනීම.

මෙහෙවර

ජාතික උරුමය ආරක්ෂා කිරීම, සංරක්ෂණය කිරීම ප්‍රවර්ධනය හා ප්‍රචාරණය කිරීමෙන් ලබන සංස්කෘතික අනන්‍යතාව කොට්ඨාශය තුල සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරාලන උත්ප්‍රෝත බලයන් ලෙසින් මෙහෙයවීම.

අරමුණු

  • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුල සංවර්ධිත ප්‍රතිපත්ති සාර්ථක කර ගැනීම හේතුවන ආකාරයේ  සංස්කෘතික පරිසරයක් ගොඩනැගීම
  • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුල ඇති උප සංස්කෘතිවල අනන්‍යතාවය ආරක්ෂා කිරීම, එම උප සංස්කෘතිය ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු කිරීම.
  • සංස්කෘතික උරුමයන් සංරක්ෂණය පවත්වාගෙන යාම සහ ප්‍රයෝජනයට ගැනීම මගින් ජනතාවගේ ජීවිතයේ සංස්කෘතිකමය හැඩගැස්ම  සකස්කර ගැනීමට මං සැලසීම
  • සංස්කෘතික පරිහානියට හේතුවන බාහිර හා අභ්‍යන්තර සාධක හඳුනා ගැනීම හා නිශේධනය කිරීමේ ස්වයං ශක්තිය ජනතාවට ලබාදීම
  • සාරධර්ම පිරි සමාජයක් ගොඩනැගීමට අදාල වැඩසටහන් පැවැත්වීම

ඉතිහාසය

2009 පෙබරවාරි 22 වන දින ජනාධිපති සම්මානලාභී හා කලාභූෂණ සම්මානලාභී ප්‍රවීන ලේඛිකා රූපා කෙඩිතුවක්කු මෙනෙවියගේ සුරතින් මෙම මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරන ලදී.

 

නැවුම් පුවත්