පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

சேவைகள்

பொருட்கள் பெற்றுக் கொடுத்தல்

This page is under construction

அரங்க வசதிகள் பெற்றுக் கொடுத்தல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு நாளுக்காக ரூபா 2000.00

இசை கருவிகள்; வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு பொருளுக்காக ரூபா 200.00

நடன உடை;கள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு உடைக்காக ரூபா 200.00

தெரு நாடகக் குழுகளை பெற்றுக் கொடுத்தல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு கலைஞருக்காக ரூபா 1200.00

ஹேவிசி குழுக்கள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு கலைஞருக்காக ரூபா 1200.00

நடன குழுக்கள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு கலைஞருக்காக ரூபா 1200.0

ஜயமங்கள காதா /அஷ்டக / பாடல் குழுகளை வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு கலைஞருக்காக ரூபா 600.00

 

නැවුම් පුවත්