පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

භාණ්ඩ ලබාදීම

This page is under construction

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් දිනයක් සඳහා රු. 2000.00

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් භාණ්ඩයක් සඳහා රු. 200.00

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ඇඳුමක් සඳහා රු. 200.00

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1200.00

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1200.00

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1200.00

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 600.00

 

නැවුම් පුවත්