පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

எம்மைப் பற்றி

தூரநோக்கு
கலாசரத்தால் எமது எதிHகாலம் தொடHபான தூரநோக்கினை வடிவமைக்கப்படும்.

பணிப்பிரகடனம்
தெற்கு இலங்கையில் ருகுணு தேசத்திற்கு தனிப்பட்ட பகதரட்ட பாரம்பாpயத்தை உயHதரமான வழிபாடாகக் கொண்டு உடரட்ட ‘வெஸ்’ நடனத்தின் சிறப்பும் ‘சமன்’ தேவரது பகுதியில் பிரபல்யம் அடைந்துள்ள சப்ரகமு நடன நடையை கற்பிக்கும் செயற்பாடு மூலம் எதிHகால சந்ததியினருக்கு உhpத்தாக்கல் மற்றும் பண்புகளுடன்கூடிய ஒரு சமூதாயத்தை கட்டியெழுப்புதல்.

குறிக்கோள்
இலங்கை அடயாளம் ஒளிவீச்சுகின்ற விதமாக எமது மரபுhpமையான நாட்டாH இசைஇ பாரம்பாpய நடனக் கலைகள் மற்றும் கலாசார நிகழ்ச்சிகள் உள்நாட்டு ரீதியிலும் வெளிநாட்டு ரீதியிலும் காட்சிப்பதாலும் பிரசுhpப்பதாலும் இலங்கையின் தனிச் சிறப்பின் அதி உன்னத விடயமாகக் கறுதும் பாரம்பாpய கலைகள் அழிந்துப் போக விடாமல் எதிHகால சந்ததியினருக்காக வளHக்கப்பட்டு கையளிப்பதாகும்.

வாலாறு
2010 மாHச் மாதம் 31 ஆம் திகதி தென் மாகாண ஆளுனH திருமதி குமாhp பாலசூhpய அவHகளால் இக் கலாசார நிலையம் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

 

නැවුම් පුවත්