පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

වැලිගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


මේ ඔබගේ නෙත් මානයේ දිස්වන්නේ නිබඳ සංස්කෘතියේ මනා උරුමයක් වූ රුහුණු රට පහන් වැට කලඑළිය කරන්නා වූ ද හෙළ කලා කෞෂල්‍ය එක්තැන් කරන්නාවූ ද සකල කලා සිප් හලක් වූ දකුණු පළාතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිගම කෝරළයේ පිහිටි වැලිගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි

 

නැවුම් පුවත්