පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

சேவைகள்

நடன ஆடைகள்; வழங்கல்

This page is under construction

பொருட்கள் பெற்றுக் கொடுத்தல்

This page is under construction

அரங்க வசதிகள் பெற்றுக் கொடுத்தல்

This page is under construction

ஏனைய

This page is under construction

அலங்காரமான முறையில் பன்னH வரைதல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு சதுர அடிக்கு ரூபா 200.00

‘கிஹி பிhpத்’ குழக்கள் வழங்கல்

இலவசமாக வழங்கப்படும்

நடன குழக்கள்;; வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு கலைஞருக்கு ரூபா 1000.00

ஜயமங்கள காதா / அஷ்டக / பாடல் குழுகளை வழங்கல

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு கலைஞருக்கு ரூபா 500.00

 

නැවුම් පුවත්