පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

This page is under construction

භාණ්ඩ ලබාදීම

This page is under construction

ශාලා පහසුකම් ලබාදීම

This page is under construction

වෙනත්

This page is under construction

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

වර්තමාන ගාස්තුව වර්ග අඩියක් සඳහා රු. 200.00

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

නොමිලේ සේවාව ලබා දේ

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1000.00

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 500.00

 

නැවුම් පුවත්