පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ දෙවිනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුල වූ ශ්‍රී ලාංකිකත්වයට උරුම කරන්නා වූ ප්‍රෞඩ සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය සුරක්ශිත කරමින් ද නවීන ප්‍රවනතාවයන්ට ගැලපෙන ලෙසින්ද ප්‍රවර්ධනය කරමින් සමාජීය ජීවන තත්වය වඩාත් උසස් කරමින් ජාතික තලයට ගෙන යාම.

මෙහෙවර

ප්‍රාදේශීය වශයෙන් වටිනා ස්ථාන, කලා උරුමයන්, සාරධර්ම, දක්ෂතා ආරක්ෂා කරමින්, සංරක්ෂණය කරමින්, බලයක් ලෙසින් මෙහෙයවා ප්‍රාදේශීය වශයෙන් නැගී සිටීමට සහාය වීමයි.

අරමුණු

  • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ මට්ටමින් යහපත් සංස්කෘතික පරිසරයක් ගොඩනැගීම.
  • ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වන විවිධ අනිසි බලවේග හඳුනාගෙන ප්‍රාදේශීය වශයෙන් එකමුතු වී ඒ සඳහා මුහුණ දීම.
  • සාම්ප්‍රදායික සංස්කෘතික කලා අංගයන් හඳුනාගනිමින් ඒවා ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර තලයට රැගෙන යාම සඳහා උරදී කටයුතු කිරීම.
  • නොමිලේ කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහන් පැවැත්වීම මගින් ප්‍රදේශයේ දරු දැරියන්ගේ දැනුම, ආකල්ප, කුසලතා, වර්ධනය කිරීම.
  • ප්‍රාදේශීය ජනතාවගේ කියවීම හකියාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පුස්තකාල කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීම.

ඉතිහාසය

2006.12.30 වන දින ප්‍රවීන කලා ශිල්පි ෂෙල්ටන් ගුණරත්න මැතිතුමාගේ සුරතින් මෙම මධ්‍යස්ථානය විවෘත විය.

 

නැවුම් පුවත්