පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

தெவிநுவர கலாசார நிலையம


இலங்கையின் தென் மாகானத்தை சேHந்த மாத்தறை மாவட்டத்தின்இ தெவிநுவர பிரதேச செயலகப் பிhpவில்இ ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள தெவிநுவர கலாசார நிலையத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

 

නැවුම් පුවත්