පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

දෙවිනුවර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතෙහි මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ දෙවිනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයෙහි පිහිටුවා ඇති දෙවිනුවර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන පියසටයි.

 

නැවුම් පුවත්