පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

சேவைகள்

நடன குழுக்கள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு கலைஞH தொடHபாக) - ரூபா 1500.00

நடன ஆடைகள்; வழங்கல்

This page is under construction

மன்டப வசதிகள் வழங்கல்;

தற்போதைய கட்டணம் - ரூபா 2000.00

தெரு நாடகக் குழக்கள் வழங்கல்

This page is under construction

ஹேவிசி பறை சாற்றுக் குழுக்கள்; வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு கலைஞருக்கு) - ரூபா 1500.00

பறைசாற்றுக் குழுக்களை வழங்கல்

This page is under construction

நடன ஆடைகள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு கலைஞருக்கு) - ரூபா 200.00

அலங்காரமான முறையில் பன்னH வரைதல்

This page is under construction

இசை கருவிகள்; வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு கலைஞருக்கு) - ரூபா 500.00

‘கிஹி பிhpத்’ குழக்கள் வழங்கல்

This page is under construction

ஜயமங்கள காதா / அஷ்டக / பாடல் குழுகளை வழங்கல்

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්