පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1500.00

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

This page is under construction

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (දිනකට) - රු. 2000.00

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

This page is under construction

හේවිසි කණ්ඩායම සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1500.00

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

නර්තන ඇදුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 200.00

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

This page is under construction

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් භාණ්ඩයක් සදහා) - රු. 500.00

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම සැපයීම

රු. 1000.00

ජය මංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්