පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

மேலதிக விபரங்கள்

ஏ. பீ. பிரசங்கிகா துஷாhp
நிலையத்தின் நிலையப் பொறுப்பு உத்தியோகத்தH இ
கம்புருப் பிட்டி கலாசார நிலையம்இ
மலானைஇ கம்புருப்பிட்டியா.
தொலைபேசி : +94 41 3002494இ +94 71 8083391

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්