පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

ප්‍රෞඩ ජාතික උරුමයක් හිමි දකුණු ලක ජනතාවගේ ස්වකීය සංවර්ධනයේ ජීවය වූ සංස්කෘතික අනන්‍යතාව සුරක්ෂිත කරමින් නවීන ප්‍රවීනයන්ට ගැලපෙන ලෙසින් කඹුරුපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සියලු දෙනා සමග සුහදශීලීව, සමගිව ප්‍රබලව ඉදිරියට යාම හා නැගී සිටීම.

මෙහෙවර

කඹුරුපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාය සතු සංස්කෘතික උරුමය ආරක්ෂා කිරීම, ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවගේ කලාත්මක හැකියාව වර්ධනය කිරීම හා සාරධර්මයෙන් යුතු දරු පිරිසක් බිහිකොට රටට දායාද කිරීම.

අරමුණු

කඹුරුපිටිය බල ප්‍රදේශය තුළ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සමග කටයුතු කරන සියලුම ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව සහ වැඩිහිටියන් සමග කරනු ලබන සියලුම වැඩසටහන් වඩාත් ඵලදායී ලෙසින් සංස්කෘතික සාර ධර්මයන්ට ගැලපෙන ලෙසින් සංස්කෘතික සාර ධර්මයන්ට ගැලපෙන ලෙසින් මෙහෙය වීම.

ඉතිහාසය

2008 සැප්තැම්බර් මස 11 වන දින ප්‍රවීන කලා ශිල්පි සවුන්දිරිස් ජයවීර මහතාගේ සුරතින් මෙම මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරන ලදී.

 

නැවුම් පුවත්