පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கம்புருபிட்டியா கலாசாரநிலையம்


இலங்கையின் மாத்தறை மாவட்டத்தின்இ கம்புருபிட்டி பிரதேச செயலகப் பிhpவில்இ ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள கம்புருபிட்டியா கலாசார நிலையத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்..

 

නැවුම් පුවත්