පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

කඹුරුපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ කඹුරුපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති කඹුරුපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්