පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

மேலதிக விபரங்கள்

பிட்டபெத்தர கலாசார நிலையம்இ
தங்கொளுவச் சந்திஇ பிட்டபெத்தர
தொலைபேசி : +94 71 8051101 / +94 41 3040289

பெயH   
பதவி   
தொலைபேசி
ஜே. சிhpவHதன கே. நிலையப் பொறுப்பு கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தH
+94 718051101+94 718051101
ஏ. பத்ம சந்தியாகாந்தி
உதவி கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தH
+94 713843134+94 713843134
உபாலி ஜயவHதன நிலையத்தின் காhpய சகாயகH +94 779716150+94 779716150
குமார பலிஹவடன நிலையத்தின் காவற்காரH +94 710992320+94 710992320

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්