පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

எம்மைப் பற்றிய விபரங்கள்

தூரநோக்கு
ஆடம்பரமான தேசிய மரபுhpமைகளை உhழத்தாகக் கொண்டிருக்கும் இலங்கை இனம்இ தமது அபிவிருத்தியின் முதுகெழும்பான கலாசாரம் அதன் அடயாளங்களை பாதுகாத்தல்.

பணிபிரகடனம்
பிடபெத்தர அதிகாரப் பிரதேசத்தின் கலாசார ரீதியில் முக்கியத்துவம் கொண்டதை பாதுகாத்தல்இ மேம்படுத்தல் மற்றும் சமHபித்தல்.

குறிக்கோள்கள்
•    பிரதேசத்தினுள் மக்களை சுயமான முறையில் வழி நடாத்தப்படுகின்ற கலாசார சூழுலை கட்டியெழுப்பும் நோக்கத்துடன் பலவிதமான முக்கியத்துவங்களைக் கொண்ட நிகழ்ச்சிகளை நடைமுறைப் படுத்துதல்.  
•    கலாசார ரீதியாக பெருமதியைக் கொண்டுள்ளவற்றை அழியாது பாதுகாத்தல்.  
•    பெறுமதியான கலாசார அம்சங்களை இனங்காணப்பட்டு தமது வாழ்க்கைக்கு எல்லைகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கு மக்களை ஊக்குவித்தல்.

வரலாறு
கலாசார பாதுகாப்பு மற்றும் மேம்பாடு மூலம் கலை களத்தை செலிப்பூட்டல் பொருட்டு நாடெங்கும் கலாசார நிலையங்கள் ஸ்தாபிக்கும் வேலைத் திட்டத்தின் கீழ் கலாசார அலுவல்கள் மற்றும் தேசிய மரபுhpமைகள் அமைச்சH கௌரவ மஹிந்த யாபா அபேவHதன அவHகளின் மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சH கௌரவ பழயசழாழ விஜேநாயக்க அவHகளின் வழிநடாத்தலின் கீழ் நிHமாணிக்கப்பட்டுள்ள பிடபெத்தர கலாசார நிலையம் தென் மாகாண ஆளுனH கௌரவ குமாhp பாலசூhpய அம்மையாரால் 2010 ஆம் ஆண்டு மாHச் மாதம் 31 ஆம் திகதி திறந்து வைக்கப்பட்டது.

 

නැවුම් පුවත්