පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

பிடபெத்தர கலாசார நிலையம்


இலங்கையின் மாத்தறை மாவட்டத்தின்இ பிடபெத்தர பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள பிடபெத்தர பிரதேச கலாசார நிலையத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

 

නැවුම් පුවත්