පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

சேவைகள்

நடன குழுக்கள்; வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு கலைஞருக்காக) ரூபா – 800.00

அஷ்டக

தற்போதைய கட்டணம் ரூபா – 3000.00

ஹேவிசி குழுக்கள்; வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ரூபா – 1000.00

இசை கருவிகள்;; வழங்கல்

பியானோ - ஒரு மணித்தியாளத்திற்கு ரூபா – 200.00

அரங்க வசதிகள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு நாளுக்கு) ரூபா – 1500.00

வரவேற்பு மற்றும் திருமன விழாக்கள் தொடHபாக நடன குழுக்கள்; வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு கலைஞருக்காக) ரூபா – 1300.00

 

නැවුම් පුවත්