පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

නර්ථන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 800.00

අෂ්ඨක සේවා සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 3000.00

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 1000.00

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

පියානෝව සදහා පැයකට - රු. 200.00

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව  (දිනකට) - රු. 1500.00

පිළිගැනීමේ නර්ථන හා මංගල උත්සව නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 1300.00

 

නැවුම් පුවත්