පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

மேலதிக விபரங்கள்

புகுல்வெல்லை கலாசார நிலையம்இ
கிhpந்தஇ புகுல்வெல்லை
தொலைபேசி : +94 715883453

பெயH   
பதவி   
தொலைபேசி
பீ. ஐ. மல்லிகா நிலைய பொறுப்பு கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தH
+94 715883453+94 715883453
எச். கே. கே. இந்திரணி
கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தH
+94 717286889+94 717286889
ஹHஷணீ சமரகோன்
உதவி கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தH
+94 717975850+94 717975850
மஞ்சுல தஹநாயக்க உதவி கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தH
+94 710507954+94 710507954
ப. வீ. ஏ. புஷ்ப குமார நிலையத்தின் காhpயாலய சகாயகH +94 788354403+94 788354403
எம். பீ. ஆரணஸாந்த காவற்காரH +94 718185441+94 718185441
ஈ. கே. தHமபால பதில் காவற்காரH +94 715183948+94 715183948

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again. 

නැවුම් පුවත්