පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

පුහුල්වැල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය.
කිරින්ද,
පුහුල්වැල්ල.

විද්‍යුත් තැපෑල -   මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

නම තනතුර දුරකථන අංකය
අයි.පී.මල්ලිකා ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිළධාරි +94 715883453+94 715883453
එච්.කේ.කේ. ඉන්ද්‍රාණි සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිළධාරි +94 717286889+94 717286889
හර්ෂණී සමරකෝන් සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 717975850+94 717975850
මංජුල දහනායක සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 710507954+94 710507954
ඒ.වී.ජි. පුෂ්ප කුමාර කාර්යාල කාර්ය සහායක +94 788354403+94 788354403
අර්.පී.එන්.නිෂාන්ත කාර්යාල කාර්ය සහායක +94 718185441+94 718185441
ඊ.කේ.ධර්මපාල ස්ථීර මුරකරු +94 715183948+94 715183948

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.


 

නැවුම් පුවත්