පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

எம்மைப் பற்றிய விபரங்கள்

தூரநோக்கு
பிராந்திய மக்கள் குணநிறைகளுடன்கூடிய சிறந்த பிரஜைகளாக ஆக்குவதற்கு வழிகாட்டப்பட்டு ஒட்டுமொத்த இலங்கை மக்களை நல்ல பிரமஜைகளாக மாற்றுவதற்கு கலாசார மற்றும் கலை அலுவல்கள் அமைச்சு எடுக்கும் முயற்சிக்கு ஒருதுணையளித்தல்.

பணிப்பிரகடனம்
சமூகத்தில் நிலவிவரக்கூடிய கலாசார அங்கங்களை பாதுகாத்தல்இ அதனை மேம்படுத்தல் மற்றும் கலாசார அங்கங்களை பொது மக்களிடம் பரவலாக்கல் மூலம் ஒழுக்கத்துடனான நபHகளை சமூகத்திற்கு வழங்கல்.

குறிக்கோள்;
ஒரு நாட்டின் அபிவிருத்தியை எந்தவிதமாக அளவிடப்படுவதாயினும் அப் பக்கங்களின் வளHச்சிக்காக கலாசார ரீதியிலான தோற்றம் இருப்பது அத்தியாவசியமாகும். கலாசார மூலங்கற்ற சமூகங்கள் பிரச்சினையில் இருந்து மேலும் அதை பெருக்கிக் கொள்வதே காணலாம். ஆகையால் நல்லதொரு சமூகத்தை நாட்டுக்கு உhpத்தாக்கும் பணியின் போது பிராந்திய சக்தியாக செயற்படல்.

கலாசார நிலையத்தின் வரலா று
2000 மாHச் 18 ஆம் திகதி ஸ்ரீ ரோகண தரப்பின் சிரேஸஷ்ட அனுநாயக்க பதவி வகிக்கும் வன. கத்ஹரே தம்மபால மாகநாயக ரோH அவHகளால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

 

නැවුම් පුවත්