පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

කොට්ඨාශයේ ජනතාව සාරධර්ම පිරි යහපත් පුරවැසියන් කිරීමට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වමින් සමස්ථ ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාව යහපත් පුරවැසියන් බවට පත් කිරීමට සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යංශය දරණ උත්සහයට අත්වැලක් වීම.

මෙහෙවර

සමාජයේ පැවත ගෙන එන්නාවූ සංස්කෘතික අංගයන් සංරක්ෂණය කිරීම, ඒවා ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා සංස්කෘතික අංගයන් පොදු මහජනතාව අතරට පැතිරවීම තුලින් සදාචාර පුද්ගලයන් සමාජයට දායාද කිරීම.

අරමුණු

රටක සංවර්ධනය කුමන පැතිකඩකින් මිනුම් කල ද එම පැතිකඩ වල වර්ධනය සඳහා  සංස්කෘතිමය මුහුණුවරක් තිබීම අත්‍යවශ්‍යය. සංස්කෘතිමය මූල්‍යයන්ගෙන් තොර සමාජය වියවුලෙන් වියවුලට පත් වේ. මේ නිසා යහපත් සමාජයක් රටට දායාද කිරීමේ කටයුත්තේ ප්‍රාදේශීය හස්තයක්ලෙස ක්‍රියා කිරීම.

ඉතිහාසය

2000 මාර්තු 18 වන දින ශ්‍රී රෝහණ පාර්ශවයේ ජේෂ්ඨ අනුන්නයක ධුරංදර පූජ්‍ය ගත්හරේ ධම්මපාල මහනාහිමියන් විසින් විවෘත කරන ලදී.

 

නැවුම් පුවත්