පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

புகுல்வெல்லை கலாசார நிலையம


இலங்கையின் தென் மபகாணத்தை சேHந்த மாத்தறை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள வனக்கத்துக்குhpய கம்புருப்பிட்டியே வனரதன மக நாயக்க தேரH ஞாபகாHத்த கிhpந்தை புகுல்வெல்லை கலாசார நிலைவயத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

 

නැවුම් පුවත්