පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

පුහුල්වැල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ මේ මොහොතේ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි පූජ්‍ය මහාචාර්ය කඹුරුපිටියේ වනරත්න මහ නාහිමි අනුස්මරණ කිරින්ද පුහුල්වැල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි

 

නැවුම් පුවත්