පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

எம்மைப் பற்றிய விபரங்கள்

தூரநோக்கு
ஆடம்பரமான தேசிய மரபுhpமையினை உhpத்தாகக் கொண்டிருக்கும் தெற்கு ஈழத்து மக்களின் சுய அபிவிருத்தியின் உயிரான கலாசர அடயாளத்தை பேணப்பட்டு நவீன் போக்குகளுக்கு பொருந்தும் விதமாகவூம் அனைவருக்கும் பொருந்தும் விதமாகவூம் அனைவருக்கும் உற்றுமையாகவூம் இணக்கப்பாடுடனும் நாட்டுக்கு பயனான நிலையமாகவூம் எழுந்து நிற்பதாகும்.

பணிப்பிரகடனம்
ருகுணு பல்கலைக்கழகத்திற்கு உhpத்தான கலாசர மரபுhpமைகள் பாதுகாத்தல் மற்றும் மாணவH சமூகத்தினுள் புண்புகள் நிறம்பிய பிள்ளைகளாக சமுதாயத்திடம் வழங்குவதற்கு ஒத்துழைப்பதாகும்.

குறிக்கோள்கள்
புல்கலைக்கழக மாணவH சமூகத்தினுள் நுண்கலை திறமைகளை வளHக்கப்பட்டு பண்புசாH சமூகமொன்றை கட்டியெழுப்பல். ஆடிப்படையான பேரெண்ணத்தின் கீழ் செயற்படல்.

வரலாறு
பௌத்த சமயஇ கலாசார மற்றும் சமய அலுவல்கள் அமைச்சH கௌரவ பேராசிhpயH ஏ. வீ. சுரவீர அவHகள் மற்றும் கலாசார மற்றும் சமய அலுவல்கள் பிரதி அமைச்சH கௌரவ டலச் அலஹப்பெரும அவHகளின் வழிகாட்டலின் கீழ் 1999 ஆம் ஆண்டில் நவம்பH மாதம் 21 ஆம் திகதி கலாநிதி தHமசேன பதிராஜ அவHகளால் இந் நிலையத்தை திறந்து வைக்கப்பட்டது.

 

නැවුම් පුවත්