පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

පෞඩ ජාතික උරුමයන් හිමි දකුණු ලක ජනතාවගේ ස්වකීය සංවර්ධනයේ ජීවය වූ සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය සුරක්ෂිත කරමින් ද නවීන ප්‍රවනතාවයන්ට ගැලපෙන ලෙසින් ද සියලු දෙනාට සමගිව, සුහදශීලීව රටට ඵලදායී මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස නැගී සිටීමයි.

මෙහෙවර

රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය සතු සංස්කෘතික උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීම හා ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව තුල සාරධර්ම පිරි දරු පිරිසක් ලෙස රටට දායාද කිරීමට සහාය වීමය.

අරමුණු

විශ්ව විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව තුල සෞන්දර්යාත්මක හැකියාවන් වර්ධනය කරමින් සාරධර්ම  පිරි සමාජයක් ගොඩ නැගීම.  මූලික පරමාර්ථයට අනුව කටයුතු ඉටු කිරීම.

ඉතිහාසය

බුද්ධ ශාසන සංස්කෘතික හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ගරු මහාචාර්ය ඒ.වී. සුරවීර මැතිතුමන් සහ සංස්කෘතික හා ආගමික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ඩලස් අලහප්පෙරුම මැතිතුමාගේ උපදේශකත්වය මත වර්ෂ 1999 නොවැම්බර් 29 වන දින ආචාර්ය ධර්මසේන පතිරාජ මැතිතුමාගේ සුරතින් මෙම මධ්‍යස්ථානය විවෘත විය.

 

නැවුම් පුවත්