පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

சேவைகள்

பொருட்கள்;; வழங்கல்

பல்கலைக்கழகத்தினள் மாத்திரமே

ஆரங்க வசதிகள் பெற்றுக்கொடுத்தல்

பல்கலைக்கழகத்தினள் மாத்திரமே

வூhத்தியப் பொருட்கள் பெற்றுக் கொடுத்தல்

பல்கலைக்கழகத்தினள் மாத்திரமே

தெரு நாடகங்கள் பெற்றுக் கொடுத்தல்

பல்கலைக்கழகத்தினள் மாத்திரமே

ஹேவிசி குழுக்கள் பெற்றுக் கொடுத்தல்

பல்கலைக்கழகத்தினள் மாத்திரமே

நுடன குழுக்கள் பெற்றுக் கொடுத்தல்

பல்கலைக்கழகத்தினள் மாத்திரமே

 

නැවුම් පුවත්