පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

භාණ්ඩ ලබාදීම

විශ්ව විද්‍යාලය තුල පමණයි.

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

විශ්ව විද්‍යාලය තුල පමණයි.

වාදන භාණ්ඩ ලබාදීම

විශ්ව විද්‍යාලය තුල පමණයි.

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

විශ්ව විද්‍යාලය තුල පමණයි.

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

විශ්ව විද්‍යාලය තුල පමණයි.

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

විශ්ව විද්‍යාලය තුල පමණයි.

 

නැවුම් පුවත්