පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

எம்மைப் பற்றிய விபரங்கள்

தூரநோக்கு
ஆடம்பரமான தேசிய  மரபுhpமைகள் கொண்டமைந்துள்ள இலங்கை இனத்திற்குhpய அடயாளத்தை பேனப்பட்டு புதியப் போக்குகளுக்கு பொருந்தும் விதமாக ஏனைய இனங்களுடன் இனக்கப்பாடுடனும்இ ஒற்றுமையாகவூம் செயற்பட்டு நிலையான அபிpருத்தி வலையமாக எழுந்து நிற்பதாகும்.

பணிப்பிரகடனம்
பகுதியைச் சாHந்த தேசிய மரபுhpமைகளை பாதுகாத்தல் மேம்படுத்தல் மற்றும் பிரசூhpத்தல் மூலம் கலாசார அடையாளங்களை பேனப்பட்டு தாங்கிப் பிடிக்கக்கூடிய நாட்டை கட்டியெழுப்புவதில் பங்களிப்பதாகும்.

குறிக்கோள்கள்
•    தேசிய அபிவிருத்தியை வெற்றிக்கரமாதாய் அமைத்துக்கொள்வதற்கு காரணமாகின்ற கலாசார சூழலை பிரதேசத்தினுள் உருவாக்கல்.
•    பலதரப்பட்ட கலாசாரங்களுக்குhpய உப கலாசாரங்களின் அடயாளங்களை பேணப்பட்டு இலங்கைக்கான ஒரு பொது கலாசாரத்தை கட்டியெழுப்புவதில் ஒருதுணையளித்தல்.
•    பலதரப்பட்ட தாக்கங்கள் ஊடாக அழிவூ+ட்டுகின்ற கலாசர அங்கங்களை பேணிக்கொள்ளல் மற்றும் அத்தகைய அழிவூகளை தடுத்தி நிறுத்திக்கொள்ளல்.
•    பிரதேசம் வாழ் மக்களிடையில் சாதகமான பழக்க வழக்கங்கள் அழியாது பாதுகாத்தல் மற்றும் கட்டியெழுப்பல்.
•    தாங்கி நிற்கக்கூடிய அபிவிருத்தியை அடைவதற்குhpய பலமான கூட்டு கலாசார இயக்கமொன்றை பிரNதுசத்தினுள் கட்டியெழுப்புதல்.

 

 

2007.06.10 ஆம் திகதியன்று சுப முகுHதத்தில் கலாசார மற்றும் தேசிய மரபுhpமைகள் கௌரவ அமைச்சH மஹிந்த யாபா அபேவHதன அவHகளால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

 

නැවුම් පුවත්