පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

ප්‍රෞඪ ජාතික උරුමයක් හිමි ශ්‍රී ලාංකික ජාතිය, සතු  සංස්කෘතික  අනන්‍යතාවය  සුරකිමින්  නව ප්‍රවණතාවයන්ට ගැල‍පෙන  ‍ලෙසින් ‍සෙසු  ජාතිකත්වයන් ද සමග සුහදව සමගිව කටයුතු කරමින් තිරසාර  සංවර්ධිත කලාපයක්   ලෙස නැගී සිටීමයි.

මෙහෙවර

කලාපයට අයත් ජාතික උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීම සංරක්ෂණය කිරීම ප්‍රවර්ධනය හා ප්‍රචාරණය කිරීම මගින්  සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය රැක ගනිමින් තිරසාර සංවර්ධනය සහිත ශ්‍රී ලංකාවක් ගොඩනැගීමට දායක වීමයි.

අරමුණු

  • ජාතික සංවර්ධනය සාර්ථක  කර ගැනීමට  ‍හේතුවන  සංස්කෘතික  පරිසරයක්  ප්‍රදේශය තුළ ‍‍ගොඩනැගීම.
  • විවිධ  ජන ‍කොටස්  වලට අදාළ  උප සංස්කෘතීන් වල අනන්‍යතාවය සුරකිමින්   ශ්‍රී ලාංකික   මහා සංස්කෘතිය  ‍ගොඩනැගීමට දායක වීම.
  • විවිධ බල‍වේග හරහා  හානියට පත්වන  සංස්කෘතිකාංග  රැක ගැනීම හා  එවැනි  හානි වළක්වා ගැනීම.
  • ප්‍රදේශ‍යේ  ජනතාව තුළ සාධනීය සිරිත් විරිත්  සංරක්ෂණය කිරීම හා  ‍ගොඩනැගීම.
  • තිරසාර සංවර්ධනයක්   සපුරා ගැනීමට  සමත් ශක්තිමත්  සාමූහික සංස්කෘතික  බල‍වේගයක් ප්‍රදේශය තුළ ‍ගොඩනැගීම.

ඉතිහාසය

2007.06.10 දින සුබ ‍මො‍හොතින්  සංස්කෘතික  හා  ජාතික උරුමයන් පිළිබ‍ඳ ගරු අමාත්‍ය මහින්ද යාපා  අ‍බේවර්ධන මැතිතුමා‍ගේ  සුරතින්  විවෘත වූ වගයි.

 

නැවුම් පුවත්


ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන තුළින් ජාති‍යේ සංව...

‍‘‘සිංහල හා හින්දු අවුරුදු චාරිත්‍ර නැකැත් ‍වේලාවන...