පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

About Us

Vision

Emerge as a sustainable development zone by conserving and sustaining long-standing and proud cultural identity in the area and adapting to new trends in the society while closely working with other nations.

Mission

Contribute to build a country with sustainable development by protecting, promoting and propagating cultural heritage in the division.

Objectives

  • Create a conducive cultural environment in the area to achieve national development results.
  • Contribute to build Sri Lankan great culture protecting the identity of other sub-cultures.
  • Protect deteriorating cultural components and avoid such adverse results in future.
  • Conserve and build good traditions and values among the people.
  • Build collective cultural forces in order to achieve sustainable development.

History

This cultural center was opened by Hon. Mahinda Yapa Abeywardana, then Minister of Culture and National Heritage on 10.06.2007.

 

Latest News


ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන තුළින් ජාති‍යේ සංව...

‍‘‘සිංහල හා හින්දු අවුරුදු චාරිත්‍ර නැකැත් ‍වේලාවන...