පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

“செனெஹச” கHப்பிணிப் தாய்மாH;கள் தொடHபான நயத்தல் நிகழ்ச்சி”

பிரதேச கலாசார நிலையங்கள் மூலம் தேசத்தின் அபிவிருத்திக்காக ஜனனத்தில் இருந்து மரணம் வரை அனைத்து சந்தHபங்களின் போதும் வழங்கப்படும் சேவைகளிடையில் மிகவூம் உணHச்சிகரமான சந்தHபமான கHப்பிணி நிலையிலான தாய்மாHகள் தொடHபாக உளஇ உடல் ரிதியில் போஷனை வழங்கும் நோக்கத்துடன் நடைமுறைப்படுத்தும் இந் நிகழ்ச்சி 2013 மாHச் மாதம் 23 ஆம் திகதி மாலிம்பட கலாசார நிலையத்தில் கலாசார நிலையப் பொறுப்பு உத்தியோகத்தH திரு. டி. கே. ரத்னசிதியின்  தலைமைத்துவத்தின் கீழ் இடம் பெற்றது.
மிகவூம் விமHசிகரமான முறையில் இவ் விழாவிற்கு சமூகமளித்தோhpடையில்இ
•    தென் மாகாண சபை உறுப்பினH திரு சரத் யாபா அபேவHதன
•    தென் மாகாண சபை உறுப்பினH சந்தன பிhpயந்த
•    மாலிம்பட பிரNதுச சபை உறுப்பினH திரு. சுமன் தெனிபிட்டிய
•    மாலிம்பட நிலைய பொறுப்பு உத்தியோகத்தH திரு கே. டீ. ரத்னசிhp
•    வெலிகம நிலைய பொறுப்பு உத்தியோகத்தH திரு. டுப். கே. ஏ. ரத்னசிhp
•    ஊடகியலாளH திரு. லக்ஷ்மன் கே பதிரண
•    ஆகியோH உட்பட பெரும் தொகையானோH இதில் களந்துக்கொண்டனH.

 

නැවුම් පුවත්