පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

‍‘‘සෙ‍නෙහස” ගර්භනී මාතාවන් ස‍ඳහා වූ රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන තුළින් ජාති‍යේ සංවර්ධනය උ‍දෙසා උ‍පතේ සිට මරණය දක්වා වූ සෑම අවස්ථාවකදීම සපයන ‍සේවාවන් අතරින් වඩාත් සං‍වේදීතම අවස්ථාවක් වූ ගර්භනී අවස්ථා‍වේ පසුවන මව්වරුන් සඳහා මානසික හා ශාරීරික වශ‍යෙන් ‍පෝෂණයක් ලබාදී‍මේ අරමුණින් ‍පවත්වන ලද මෙම වැඩසටහන 2013 මාර්තු 23 වන දින මාලිම්බඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන‍යේදී මාලිම්බඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන භාර නිලධාරී ඩී.‍කේ. රත්නසිරි මහතා‍ගේ ප්‍රධානත්ව‍යෙන් සිදු ‍කෙරිණි.

උත්කර්ෂවත් අන්දමින් සිදුකරන ලද ‍‍මෙම උත්සවයට  සහභාගී වූ අය අතර,

  • දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රී (‍පො.එ.පෙ.) සරත් යාපා අ‍බේවර්ධන මැතිතුමා
  • දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රී (එ.ජා.ප.) චන්දන ප්‍රියන්ත මැතිතුමා
  • මාලිම්බඩ ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රී  (එ ජා.ප.) සමන් ‍දෙනිපිටිය මැතිතුමා
  • මාලිම්බඩ ස්ථාන භාර නිලධාරී ඩී.‍කේ. රත්නසිරි  මයා
  • වැලිගම ස්ථාන භාර නිලධාරී  ඩබ්.ඒ.‍කේ. රත්නසිරි මයා
  • නාට්‍යවේදී  ලක්ෂ්මන් ‍කේ. පතිරණ මයා

යන මහත්වරු සහ  තවත් විශාල පිරිසක් සහභාගී විය.

 

Latest News


ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන තුළින් ජාති‍යේ සංව...

‍‘‘සිංහල හා හින්දු අවුරුදු චාරිත්‍ර නැකැත් ‍වේලාවන...