පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

மாலிம்பட கலாசார நிலையம்


இலங்கையின் மாத்தறை மாவட்டத்தின்இ மாலிம்பட பிரதேச செயலகப் பிhpவில்இ ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள மாலிம்பட கலாசார நிலையத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

 

නැවුම් පුවත්