පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

சேவைகள்

நடன குழுக்கள்;; வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் பேசி முடிவூ செய்துக்கொள்ள முடியூம்.

‘கிஹி பிhpத்’ குழக்கள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் பேசி முடிவூ செய்துக்கொள்ள முடியூம்.

அலங்காரமான முறையில் பன்னH வரைதல

தற்போதைய கட்டணம் பேசி முடிவூ செய்துக்கொள்ள முடியூம்.

பறைசாற்றுக் குழுக்களை வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் பேசி முடிவூ செய்துக்கொள்ள முடியூம்.

நடன ஆடைகள்; வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் பேசி முடிவூ செய்துக்கொள்ள முடியூம்.

இசை கருவிகள்; வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் பேசி முடிவூ செய்துக்கொள்ள முடியூம்.

மங்கள சோதிட சேவை வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் பேசி முடிவூ செய்துக்கொள்ள முடியூம்.

பொருட்கள் பெற்றுக் கொடுத்தல்

தற்போதைய கட்டணம் பேசி முடிவூ செய்துக்கொள்ள முடியூம்.

ஜயமங்கள காதா / அஷ்டக / பாடல் குழுக்களை வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் பேசி முடிவூ செய்துக்கொள்ள முடியூம்.

 

නැවුම් පුවත්