පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

නර්ථන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව සාකච්ජා කරගත හැක

ජයමංගල ගාථා / මගුල් බෙර සැපයීම*

සාකච්ජා කරගත හැක

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

සාකච්ජා කරගත හැක

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව සාකච්ජා කරගත හැක

නර්ථන ඇදුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව සාකච්ජා කරගත හැක

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව සාකච්ජා කරගත හැක

ඖෂධ පැළ බෙදාදීම

ස්ථානභාර නිලධාරී අමතන්න

භාණ්ඩ ලබා දීම

වර්තමාන ගාස්තුව සාකච්ජා කරගත හැක

ජය මංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව සාකච්ජා කරගත හැක

 

නැවුම් පුවත්