පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

மேலதிக விபரங்கள்

பச்கொட கலாசார நிலையம்இ
துசிதாராமைஇ ஊருபொக்க.
தொலைபேசி : +94 41 3493274 / +94 777853160 / +94 714468608

பெயH பதவி   
தொலைபேசி
திரு. எம். டப். ஜயரத்ன
நிலைய பொறுப்பு கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தH
+94 777853160
+94 714468608
திருமதி. எஸ். பீ. எல். லியனபதிரண
கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தH
+94 778585070
திருமதி ஏ. கே. ஜயசிங்க
உதவி கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தH
+94 715986982
திருமதி ஜே. என். சமிலானி
நிலைய உதவியாளH +94 718022124
கே. ஏ. சம்பத் நிலைய உதவியாளH +94 724030940
சீ. கன்டம்பி காவற்காரH +94 774330824

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්