පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

පස්ගොඩ ඌරුබොක්ක මිටියාවතේ වාසය කරන ජනතාව සාරධර්ම ගුණධර්ම වලින් පිරිපුන්ව සිටිනු දැකීම අපේ දැක්මයි.

මෙහෙවර

සියළු කාර්ය මණඩලයේ සම්පත්දායක දායිකාවන්ගේ උත්සාහය මගින් ප්‍රදේශවාසීන්ට උසස් සේවාවන් ලබාදීම අපගේ එකම මෙහෙවරයි.

අරමුණු

  • ප්‍රදේශයේ ආර්ථික සංවර්ධනයට සමගාමීව සංස්කෘතික හැදියාවන් වර්ධනය කිරීම.
  • බහුජාතිකත්වය, බහු ආගමිකත්වයට හානි නොකර සංස්කෘතිය සංරක්ෂණය, ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
  • සංස්කෘතියට හානිදායක තත්වයන් හදුනාගෙන ජනතාව ඉන් ආරක්ෂා කිරීමට පියවර ගැනීම.
  • ආගමික ප්‍රබෝධයක් ඇති කිරීම තුලින් පන්සිල් මූලික කරගත් සංස්කෘතිකාංග සංරක්ෂණය කිරීම.
  • සංස්කෘතික සේවාවන් සැපයීම පුහුණු කිරීම හා ව්‍යාප්ත කිරීම.

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ ඉතිහාසය

2007 ජුනි මස 10 වැනි දින සංස්කෘතික හා ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්‍ය ගරු මහින්දයාපා අබේවර්ධන ඇමතිතුමාගේ සුරතින් විවෘත විය.එදින සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් ලක්ෂ්මන් පෙරේරා මහතා හා දිස්ත්‍රික් ලේකම් ගාමිණී ජයසේකර මහතාද සහභාගි විය. ආරම්භක ස්ථානභාර නිලධාරී ලෙස කටයුතු කර ඇත්තේ ඒ.පී.ගමගේ මහතාය. ඓතිහාසික ඌරුබොක්ක තුසිත විහාරස්ථානයේ තුසිත බෝ සෙවනේ ආශිර්වදය ලබමින් එම විහාරස්ථානයේ කොටසක පස්ගොඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය පවත්වාගෙන යනු ලබයි.

 

නැවුම් පුවත්