පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

பச்கொட கலாசார நிலையம்


இலங்கையின் மாத்தறை மாவட்டத்தின்இ பச்கொட பிரதேச செயலகப் பிhpவில்இ ஊருபொக்கை பகுதியில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள பச்கொட பிரதேச கலாசார நிலையத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

 

නැවුම් පුවත්