පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

පස්ගොඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඌරුබොක්ක ප්‍රදේශයේ පිහිටුවා ඇති පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි

 

නැවුම් පුවත්