පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

மேலதிக விபரங்கள்

 

 

பெயH பதவி தொலைபேசி
எச்.ஏ.விமல் தயாநந்த கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தH
+94 777192854
என். கே. காஞ்சன அனூப கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தH
+94 776324459
ஏ. தம்மிகா டி சி;ல்வா நிலையத்தின் காhpய சகாயகH +94 727036558
சீ. எச்  கருணாரத்ன நிலையத்தின் காவற்காரH +94 771795915

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්