පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

எம்மைப் பற்றிய விபரங்கள்

தூரநோக்கு
இலங்கை இனத்தை மற்றும் அதன் உயிH துடிப்பான கலாசார அடயாளத்தையூம் பாதுகாத்திடப்படும் விதமாக மற்றும் புதியப் போக்குகளுக்கு பொருந்துகின்ற விதமாகவூம் பிராந்திய ரீதியில் காணப்படும் சகல உப கலாசாரங்களை பாதுகாக்கப்பட்டு பிரதேச செயலகப் பிhpவின் அனைத்து இனப் பிhpவூகளுடன் ஒற்றுமையாகவூம்இ நல்லிணக்கத்துடனும்இ அழகியற்கலையின்    உயிHவாழ் நிலமாக எழுந்து நிற்பதுமாகும்.

தொழிற்பாடு
பிராந்திய கலாசார மரபுhpமையின் ஆனி அந்தங்களை பாதுகாத்தல்இ மேம்படுத்தல் மற்றும் பிரசுhpத்தல் மூலம் அடைகின்ற பிரihந்திய கலாசார அடயாளம்இ அபிவிருத்திசாH இலக்குகளை பூரணப்படத்துகின்ற ஒரு உந்து சக்தியாக வழிநடாத்தப்பட்டு பிரதேச செயலாளH அதிகாரப் பகுதிஇ ஆடம்பரமான இனத்தவரைக் கொண்ட ஒரு பாதுகாப்பான இடமாக ஒத்துழைப்பதாகும்.

குறிக்கோள்
•    நாட்டின் பொது அபிவிருத்தி கொள்கையை வலுப்படுத்துவதில் காரணமாகக்கூடியவாறு பிராந்திய இனத் தொகுதிகளை சுயமான முறையில் வழிநடாத்தக்கூடிய கலாசார சூழலை ஏற்படுத்துதல்.
•    பிரதேசத்தின் பெரு இனத்திற்குஇ பெரு சமயத்திற்கு கௌரவித்துஇ அனைத்து உப கலாசாரங்களை பாதுகாப்பதோடு இவ் அனைத்தும் உள்ளடங்குகின்ற மாபெரும் கலாசாரமொன்றைக் கொண்ட நாடொன்றாக முன் கொண்டுப் போவதில் துணையளித்தல் மற்றும் பலதரப்பட்ட தாக்கங்களிலிருந்து கலாசாம்சங்கள் அழிவூருவதில் இருந்து பேனி பாதுகாத்தல்.
•    பிரதேசத்திற்குhpய கலாசார மரபுhpமைகள் அழியாது பாதுகாத்தல் மற்றும் மேம்பாடு மூலம் பிரதேசம் வாழ் மக்களது அன்றாட வாழ்வூக்கு கலாசார தோற்றத்தை பெற்றுக்கொடுத்தல்.
•    பிரதேசத்திற்குhpய உப கலாசாரங்களின் அழிவூக்கு காரணமாகின்ற உள் வெளி காரணங்களை இனங்காணல் மற்றும் அதனை புறக்கணியூம் சுய சக்தியை மக்களிடம் பெற்றுக் கொடுத்தல்.  
•    Nதுசப் பற்றுடனான சிந்தனை விதியை அடிப்படையாகக்கொண்ட உப கலாசாரங்கள் மற்றும் உள்ளடங்கும் வழிபாடுகள் மற்றும் பழக்க வழக்கங்கள்இ சமய நம்பிக்கைகள் போன்றவற்றை அழியாது பாதுகாத்திட ஊக்குவித்து இருதயத்துடிப்புடன்கூடியஇ ஒழுக்கமான பரம்பரையாக முன்போவதற்கு வழி ஏற்படுத்தல்.  

கலாசார நிலையத்தின் வரலாறு
இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் புத்தஸாசனம் மற்றும் கலாசாரஇ சமய அலுவல்கள் தொடHபான அமைச்சH கௌரவ லக்ஷ்மன் ஜயகொடி அவHகளின் ஆலோசனையின் கீழ் நிபுஷ கலைஞH கே. ஏ. டபிள்யூ+. பெரேரா அவHகளால் 1999 மே மாதம் 08 ஆந் திகதி கொட்டபொலஇ பல்லேகம கலாசார நிலையத்தை அங்குராHப்பணம் செய்யப்பட்டது.

 

නැවුම් පුවත්