පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கொட்டபொல கலாசாரநிலையம்


தாவரச் செடிகொடிகளிடமிருந்து தாங்கள் பறித்த அலங்கார படிவங்கள்இ தென்றலால் செவிக்கொண்ட பாடல்இ ஆற்று நிhpல் இருந்து தாங்கள் கைப்பற்றிய நடனக் கலைஇ இயற்கையால் அன்பளிக்கப்பட்டுள்ள இவ் அனைத்தும் வாழ்த் திறனால் தீட்டப்பட்டு முன் கொண்டுச் செல்வதற்கு வாருங்கள் தங்களது கலாசார இல்லத்திற்கு.

 

නැවුම් පුවත්